مشتریان

لیست مشتریان صنایع حرارتی تاج فر
صنایع حرارتی تاج فر افتخار دارد در طی سالهای فعالیت خود موفق به صادرات تولیدات خود به کشورهای همسایه اعم از :
عراق
ارمنستان
افغانستان
سواحل آج
شده است.